راهنما :

۱ - درگام اول اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را تکمیل نموده و سپس اقدام به " ثبت اطلاعات و پرداخت کارمزد "  نمایید.

۲ - درگام دوم : میبایست جهت انجام آزمایش به یکی از آزمایشگاه های دولتی و یا خصوصی مراجعه نمایید. نکته ( توجه نمایید که آزمایشات شغل آرایشگری با سایر مشاغل متفاوت است لذا هنگام مراجعه به آزمایشگاه میبایست حتما نوع شغل خود را ذکر نموده و دلیل آزمایش را دریافت کارت بهداشت بیان نمایید) از آرایشگرها این آزمایشات گرفته میشود: ( آزمایش HIV - هپاتیت نوع اول HBS-AG - هپاتیت نوع دوم HCV-AG  و در صورت لزوم نیز واکسن آنتی بادی زده میشود HBC-AB ) و از غیرآرایشگرها نیز این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش Stool - Exam 3 و آزمایش Stool- Culture ).

۳ - درگام سوم : پس از آنکه جواب آزمایش را از آزمایشگاه دریافت نمودید میبایست با در دست داشتن جواب آزمایش به یکی از مراکز بهداشتی-درمانی مجاز (وابسته به وزارت بهداشت و درمان) در محدوده ای که در آنجا اشتغال دارید مراجعه نمایید و در صورت عدم بیماری و تایید مرکز بهداشتی درمانی، کارت بهداشت شما صادر گردیده و به آدرسی که در فرم زیر وارد نموده اید از طریق پست ارسال خواهد شد.

پسوندهای قابل قبول : JPEG ، JPG ، PNG و با کیفیت بالا و یا گرفتن عکس با کیفیت بالا
پسوندهای قابل قبول : JPEG ، JPG ، PNG و با کیفیت بالا و یا گرفتن عکس با کیفیت بالا